Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práva 2/2

8. 1. 2008

STÁTNÍ ORGÁNY A TRH PRÁCE

-situaci soustavně sledují, vyhodnocují a aktivně ovlivňují (v oblasti s vysokou nezaměstnaností jsou zaměstnavatelé, kteří zřizují nová místa a obsazují je evidovanými uchazeči jsou finančně podporováni (hrazení úroků z úvěru, příspěvky na zřízení pracovního místa, …)

HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ – náleží těm uchazečům kterým do 7 dnů od přijetí žádosti nezprostředkuje úřad práce vhodné zaměstnání a zároveň musí uchazeč splnit potřebnou délku zaměstnání (za poslední 3 roky 12 měsíců)

Stejně jako zaměstnání se započítává výkon vojenské, civilní služby, péče o dítě do 4 let, péče o bezmocnou osobu a pobírání plného invalidního důchodu.

Každý nezaměstnaný musí o podporu požádat a dodat potřebné doklady.

Pokud v posledních 3 letech nevyčerpal celou podporu, má právo po odpracovaných 3 měsících opět nárok na celou podporu (jinak jen zbytek). Pokud vyčerpal celou délku, další dostane po odpracování 6 měsíců.

VÝŠE PODPORY:

 • výpočet z průměrného čistého výdělku za poslední kalendářní čtvrtletí

 • z životního minima

 • z vyměřeného základu na sociální pojištění u osob výdělečně činných
  z toho:

 • 3 měsíce 50%

 • dále 45%

 • při rekvalifikaci 60%

Max však 2,5x životní minimum, při rekvalifikaci 2,8x ŽM!

-při vyřazení z evidence (nespolupráce, …) přijde o podporu za 3 měsíce

účastníci pracovně-právních vztahů

-rozlišujeme pracovní právo -individuální, řeší vztahy zaměstnanců se zaměstnavateli.

-kolektivní

(mezi zaměstnanci a odbory)
-účastníci jsou zaměstnavatelé ZL a zaměstnanci ZC

-zaměstnavatel může být každá osoba (FO, PO) s tzv. právní subjektivitou (FO-18 let, PO-zápis do evidence)

FO nemusí být podnikatel aby byla ZL

ZC může být jen FO pracovně-právně způsobilá-tzn., že má:

  1. pracovně-právní subjektivitu (je schopná mít ZC práva a povinnosti

  2. způsobilá k pracovně-právním úkonům (schopnost přejímat pracovní práva a povinnosti)

-obojí způsobilost vzniká dosažením 18 let, ale do práce nesmí nastoupit než v den ukončení povinné školní docházky (ZŠ).

 • u dětí z pomocných škol 14 let a 8 letá školní docházka.

 • -u mladistvých ZC by měl být podpis zákonného zástupce

 • s mladistvým nemůže být uzavřena dohoda o hmotné zodpovědnosti


ZC může být i osoba zbavená právní způsobilosti, nebo s omezenou způsobilostí – musí mít opatrovníka


ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

-potřebují povolení ZL i ZC

-povolení k zaměstnání se nevyžaduje u osob, které mají:

 • trvalý pobyt v ČR

 • povolený azyl

 • u cizinců, kteří uzavřeli manželství s českým občanem a manželství trvá

PRACOVNÍ POMĚR

-nejdůležitější pracovně-právní vztah jehož obsahem jsou práva a povinnosti ZL i ZC

ZL-má právo dávat příkazy k práci, povinnost za práci platit mzdu

ZC-osobně konat práci, má právo na mzdu a ochranu zdraví při práci

Druhy pracovních poměrů-různá hlediska:

   1. podle délky pracovní doby

     1. s plnou pracovní dobou

     2. se zkrácenou


   1. podle ukončení pracovního poměru

     • PP na dobu určitou

     • PP na dobu neurčitou


   1. podle vzájemných vztahů a více pracovních poměrů

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU

 1. uzavřením pracovní smlouvy dnem který je označen jako datum nástupu do práce

 2. jmenováním do nějaké funkce nadřízeným dnem, který je určený jako datum nástupu do funke

 3. zvolením do nějaké funkce dnem zahájením volebního období

PRACOVNÍ SMLOUVA

 • písemná forma

 • ústní – bude pracovní poměr trvat 30 dní, pokud ZC nepožádá o písemnou formu

 • jedno vyhotovené smlouvy musí dostat ZC

OBSAH PRACOVNÍ SMLOUVY

  1. podstatné náležitosti

 • údaje o ZC a ZL

 • datum nástupu do práce

 • místo výkonu práce

 • druh práce

 • razítko a podpisy

Druh práce:

-zaměstnavatel má zájem o obecné vyjádření (lépe využije ZC)

-ZC má raději přísnější vyjádření

Ostatní náležitosti(nepovinné)

-ustanovení o zkušební době

-zkušební doba je maximálně 3 měsíce, během ní je velmi snadné a rychlé ukončení pracovního poměru

Není-li v pracovní smlouvě nic o zkušební době, délce pracovní doby a termínu ukončení pracovního poměru, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou bez zkušební doby a plnou pracovní dobou (8h)

 • ujednání o mzdě

 • o ubytování

 • o dopravě

 • o zvyšování kvalifikace

 • o rozvržení pracovní doby atd. – podle zájmů ZC a ZL

ZL musí ZC seznámit:

 • budoucími plány a povinnostmi s pracovními a mzdovými podmínkami a s pracovním řádem

 • s bezpečnostními předpisy

 • vnitřními předpisy včetně kolektivní smlouvy

Změny pracovního poměru mohou nastat:

   1. druhu práce

   2. místě výkonu práce

Druh práce

 • je vždy možná dohodou mezi ZC a ZL

 • někdy je možná i na základě jednostranného rozhodnutí ZL bez souhlasu ZC

Existují 2 skupiny důvodů:

a)ZL musí ZC převést na jinou práci, jestliže:

 • ZC podle lékařského posudku dlouhodobě ztratil schopnost konat danou práci

 • Koná-li těhotná žena nebo matka s dítětem do 9 měsíců práci, která je těhotným ženám zakázána

 • Jestliže podle lékařského posudku je to v zájmu ochrany zdraví jiných osob (bacilonosičství)

  b)ZL může ZC převést na jinou prácí pokud:

 • ZC dostal výpověď pro nesplnění požadavku a to ve výpovědní lhůtě

 • Proti ZC je vedeno trestní řízení za úmyslnou trestnou činnost v souvislosti s prací

 • Jestliže došlo k prostojům nebo přerušení práce pro nepříznivé počasí

 • Jestliže je převedení nutné pro odvrácení, nebo snížení následků ževelné pohromy

 • ZC dočasně ztratil předpoklady pro výkon práce

Odpadnou-li důvody o přeřazení na jinou práci => návrat na původní místo nebo dohoda jiné práce podle smlouvy…

Změna výkonu práce – je možná pouze na základě písemné dohody se ZC

Požádá-li ZC o přeložení na jiné místo nebo převedení na jinou práci z vážných důvodů, musí mu ZL vyhovět

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

1.Objektivními událostmi

 • smrtí ZC

 • uplynutím dohodnuté doby

 • ukončením dohodnutých prací

2.právními úkony – dvoustrannými(dohodou)

-jednostrannými

    • výpovědí

    • okamžitým zrušením

    • zrušením ve zkušební době

-pracovní poměr cizinců zaniká dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území ČR, do té doby jakýmkoli způsobem…

-pracovní poměr jmenováním nebo zvolením nekončí uplynutím volebního období, odvoláním z funkce, nebo odstoupením. ZL má navrhnout dohodu o nové práci, pokud ji ZC odmítne, nebo pro něj není vhodná, dostane výpověď pro nadbytečnost…

Uplynutím dohodnuté doby
    • končí pracovní poměr na dobu určitou. Pokračuje-li ZC s vědomím ZL dál v práci, mění se pracovní poměr na dobu neurčitou.

    • Před uplynutím doby může skončit pracovní poměr ostatními způsoby

Skončením dohodnutých prací

    • ZL musí ZC nejméně 3 dny předem na skončení prací upozornit

Skončení dohodou

    • písemně může a nemusí být uvedený důvod

    • je dobré uvést jako důvod skončení nadbytečností – ZC má nárok na odstupné

Výpovědí

 • může dát ZC i ZL vždy písemně s prokazatelným doručením

 • ZC z jakéhokoli důvodu i bez

 • ZL jen z důvodů uvedených v zákoníku práce

-pracovní poměr končí uplynutím výpovědní lhůty, která je 2 měsíce, při některých důvodech 3 (nadbytečnost).

-výpovědní lhůta běží od 1.dne následujícího měsíce po doručení

-v některých případech musí zaměstnavatel zaměstnanci účinně pomáhat při získání nového zaměstnání

-výpověď zaměstnancům se ZPS musí odsouhlasit příslušný orgán státní správy

-ochranná lhůta – ZL v ní nemůže dát ZC výpověď (neschopnost, těhotenství)

Okamžité zrušení

 • může nastat ze strany ZC i ZL musí být vždy písemně s prokazatelným doručením

 • obě stran mohou takto rozvázat pracovní poměr ze dvou důvodů

ZL:

 1. ZC porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem (ohrozil majetek, zdraví, život!) – promlčecí lhůta 1 rok

 2. ZC byl pravomocně odsouzený za úmyslný trestný čin na 12 a více měsíců nepodmíněně. Pokud trestný čin souvisel z prací 6 měsíců!!!

ZC:

 1. ZL mu nevyplatil mzdu do 15 dnů ode dne splatnosti

 2. Když ZC požádá o přeložení na jinou práci ze zdravotních důvodů a ZL ho do 15 dnů nepřeloží. Zaměstnanci vzniká nárok na náhradu výdělku po dobu 2 měsíců

Zrušení ve zkušební době
Zaměstnanci i zaměstnavateli z jakéhokoli důvodu i bez důvodu, písemně s prokazatelným doručením nejméně 3 dny předem

-rozvázání vedlejšího pracovního poměru, stejnými způsoby jako rozvázání poměru z jakéhokoli důvodu i bez důvodu

-výpovědní lhůta 15 dní od 1.dne po doručení

NEPLATNÉ ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

ZL

 • pokud nebyly dodrženy zákonem stanovené náležitosti (písemná forma, nesprávný důvod, ochranná lhůta).

 • Považuje-li ZC výpověď za neplatnou, oznámí to ZL a požádá o další práci

 • Není-li mu umožněna, má nárok na náhradu průměrného výdělku ode dne oznámení že trvá na další práci – do doby než mu bude udělena práce, nebo s ním bude platně rozvázán pracovní poměr-maximálně 6 měsíců…

ZC

 • pokud ZL na zaměstnání trvá, oznámí to a ZC přesto nepracuje, má ZL nárok na náhradu škody, která mu vznikla ode dne oznámení

PRACOVNÍ POSUDKY

Týkají se hodnocení práce zaměstnance, kvalifikace související s výkonem práce

Vydává se na žádost ZC do 15 dnů, nejdříve 2 měsíce před skončením pracovního poměru

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ

ZL je povinen ho vydat při skončení pracovního poměru

-musí v něm uvést skutečnosti stanovené právními předpisy

Nejčastěji:

 • druh zaměstnání

 • doba

 • průměrný výdělek

 • srážky ze mzdy

-odstupné ve výši 2 průměrných měsíčních výdělků náleží zaměstnanci se kterým byl ukončen pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodu nadbytečnosti

PRÁCE KONANÉ MIMO PRACOVNÍ POMĚR

-práce malého rozsahu, příležitostné, které ZL umožňuje zaměstnávat lidi v jiném pracovním vztahu než je pracovní poměr (dohoda mimo)

-nevztahují se na ně ustanovení v pracovní době

-nevztahují se na ně některá ustanovení v zákoníku práce (o pracovní době, dovolené, náhradě mzdy) a nevznikají vždy nároky ze sociálního pojištění…


Lze uzavřít:

 1. dohodou o provedení práce, může být ústně i písemně a na max. 100h/rok

-musí obsahovat:

 • vymezení pracovního úkonu + počet hodin

 • odměnu

 • termín plnění

Odměna je spatná po ukončení práce

Lze se dohodnout na plnění po částech

Od dohody lze odstoupit:

ZL-není-li práce provedena v termínu

ZC-nemá-li vytvořeny podmínky

 1. dohoda o pracovní činnosti-vždy písemně na více než 100h, ale nesmí překročit ½ týdenní pracovní dobu

Odměna se platí pravidelně ve výplatní termín… Může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Není-li sjednán způsob ukončení, může dát výpověď ZC i ZL i bez důvodů…

-výpovědní lhůta je 15 dní ode dne doručení


PRACOVNÍ ŘÁD A PRACOVNÍ KÁZEŇ
-může vydat každý ZL, podrobně v něm rozvádí ustanovení zákoníku práce na podmínky jednotlivých pracovišť…

-všichni ZC s ním musí být seznámeni a musí jim být k dispozici

Pracovní kázeň – dobrovolné a uvědomělé plnění pracovních povinností, které vyplývá z pracovně-právních předpisů, z pracovního řádu, smlouvy a pokynů nadřízených.

Základní povinnosti ZC:

 • pracovat řádně a svědomitě

 • plně využívat pracovní dobu a svěřené prostředky

 • řádně plnit úkoly

 • udržovat technologické prostředky

 • řádně hospodařit se svěřeným majetkem


Vedoucí ZC musí navíc:

 • organizovat, řídit a kontrolovat práci podřízených

 • vytvářet příznivé podmínky pro práci a dbát o bezpečnost

 • spravedlivě odměňovat zaměstnance

ZC státních orgánů:

 • musí jednat a rozhodovat nestranně

 • musí zachovávat mlčenlivost

 • nesmí přijímat dary, výhody, …

 • nesmí zneužívat získané informace ve svůj osobní prospěch, prospěch rodiny, …

 • podnikat mohou jen s předchozím svolením ZL

 • nesmí být členy řídících nebo kontrolních orgánů podnikajících právnických osob

Pracovní doba - doba v níž je ZC povinen pracovat pro ZL. Pro ochranu ZC jsou stanoveny-limity rozvržení

Délka max. 40h týdně do 16 let 30h.

- v některých oborech je stanoveno zkrácení vyhláškou min. práce

- vždy může být zkrácena kolektivní smlouvou

Plná pracovní doba v současné době:

40h – 1 směna

38,75h – 2 směna

37,5h – nepřetržitý provoz

Rozvržení:

  1. rovnoměrně – v jednotlivých dnech max. 9h, rozdíly mezi týdny max. 3h, týdenní pracovní doba za určité období nesmí v průměru přesáhnout 40h

  2. nerovnoměrné – přípustné tam, kde to vyžaduje povaha provozu (zdravotnictví, zemědělství, energetika), překračuje-li se max. denní doba, nedodržuje se limit týdenní doby (turnusy). Řídí se speciálními prováděcími předpisy.

Rozvrh pracovních směn – stanovuje začátek a konec směn včetně přestávek. Pracovní doba může být vcelku, dělená, pružná.


Přestávky v práci:

       1. v rámci směny – překonání běžné únavy-nejméně 30 minut, nejdéle po 4,5h práce. Nepočítá se do pracovní doby a nesmí být na začátku, ani na konci směny!

       2. Mezi směnami – nejméně 12h, u plnoletých, vyjímečně na 8h

       3. Mezi pracovními týdny – nejméně 35h, u mladších 48h

Dny pracovního klidu

 • víkendy, svátky

 • práci v těchto dnech lze nařídit jen vyjímečně

Práce přes čas
 • nad stanovenou týdenní pracovní dobu, nebo mimo rámec pracovních směn

 • za práci přes čas buď náhradní volno, nebo příplatek

 • probíhá vždy se souhlasem, nebo na nařízení ZL (max. 8h týdně, nebo 150h za rok)

Noční práce 22.00 – 6.00

 • za příplatek!!!

Dovolená na zotavenou

 • má sloužit k odstranění nahromaděné únavy z práce a má obnovit pracovní sílu.

Nárok na dovolenou

 • ZC v pracovním poměru, který v daném kalendářním roce odpracoval 60 dní (převážná část směny)

 • Za část roku náleží poměrná část dovolené ) 1/12 nároku za každý odpracovaný měsíc)

Délka – 4 týdny u podnikatelských organizací. 5 u nepodnikatelských (školy, nemocnice, …)

 • v některých povoláních další druhy dovolené (horníci, pracující za ztížených podmínek, závislé na počasí, …)

 • odlišnou délku dovolené mají všichni pedagogičtí pracovníci 8 týdnů

Krácení dovolené
 1. za neomluvenou absenci – za každý den o 1-3 dny dovolené (části směny se sčítají)

 2. za dlouhodobou omluvenou absenci – za 1. 100dní – 1/12 z nároku, za dalších 22 – po 1/12

 3. za absenci z důvodu výkonu trestu – za 22 dní 1/12

Čerpání dovolené
 • dobu určuje Zl podle provozních možností s přihláškou k oprávněných zájmům Zce.

 • Alespoň 1 část dovolené by měla činit 2 týdny

 • Dobu nástupu musí ohlásit 14 dní předem, nevyčerpanou dovolenou je možné za určitých podmínek čerpat do konce příštího kal. Roku

 • Při onemocnění se dovolená přerušuje

 • Pokud Zl změní dobu čerpání a nebo Zce z dovolené odvolá, je povinen uhradit Zci náklady, které mu s tím vznikly

 • Náhrada mzdy za dovolenou je ve výší průměrného výdělku za poslední kal. Čtvrtletí

 • Za nevyčerpanou dovolenou je ZL povinen poskytnout Zci náhradu mzdy pouze v případě skončení PP.

Odměňování práce

Prameny:

 • zákon o mzdě a odměně za práci

 • zákon o platu a odměně za práci u rozpočtových organizací

 • vládní nařízení o min. mzdě

 • zákoník práce

odměna za práci:

 1. morální (pochvala)

 2. hmotná – peněžní, naturální
  Složky mzdy:

 • základní – Zc má na ni nárok

 • tarifní – příplatky

 • pohyblivá – odměny, prémie

Formy mzdy:

 • časová

 • úkolová

 • podílová

 • smíšená

-výše mezd záleží na:

 • zákonech o prováděcích předpisech

 • na kolektivní smlouvě

 • pracovní smlouvě

 • na rozhodnutí Zle

Mzda nesmí být nižší než nařízením vlády stanovená minimální mzda (7600,- za plnou pracovní dobu)

Mzda – vyplácí se v penězích

Splatnost – pozadu v měsíčním období, v dohodnutém termínu, je-li termín v době dovolené, proběhne výplata celé mzdy, nebo zálohy před začátkem dovolené…

Bezhotovostní x hotovostní

Srážky - zákonné (ZP, SP, daň z příjmu)

 • nařízené soudem (výžívné)

 • dohoda se Zl

Náhrada mzdy při překážkách v práci
  1. překážky na straně Zce – z důvodu obecného zájmu, studium při zaměstnání v zájmu Zle, důležité osobní překážky (lékař, svatba, …)

  2. překážky na straně Zle – prostoje zaviněné Zlem, jiné závažné provozní překážky, nepříznivé klimatické podmínky


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci „BOZP“

Upravuje:

 • zákoník práce

 • další předpisy

 • předpisy na obsluhu strojů

Povinnosti Zců:

 • dodržovat bezp. Předpisy a stanovené pracovní postupy

 • používat ochranné pomůcky

 • dodržovat zákaz kouření a podrobit se kontrole požití alkoholu, nebo drog…

 • účastnit se školení

 • podrobit se lékařským prohlídkám


Povinnosti Zle:

 • zřizovat, udržovat, zlepšovat ochranné zařízení

 • poskytnout Zcům zadarmo ochranné pomůcky, micí, čistící a dezinfekční pomůcky

 • seznámit s BOZP

 • ověřovat znalosti a kontrolovat plnění

 • zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • zařazovat Zce na pracoviště podle jejich schopností a zdravotního stavu

 • dbát na to, aby nebylo ohrožováno zdraví Zců

Kontrola BOZ-provádí odborové orgány

státní dozor – provádí inspektoráty bezpečnosti práce, řízeno českým úřadem bezpečnosti práce, uděluje pokuty Zli, u Zců až 3x průměrného výdělku

Péče o Zce

  1. stát – je představována zdravotním a sociálním pojištěním, právními normami, které chrání Zce

  2. ZL – instruktáže Zců a jejich zařazování na místa odpovídající jejich schopnostem, vytváření přiznivého pracovního prostředí, umožnit stravování během pracovní doby, pečovat o úschovu oděvů, věcí, …, může se Zcem uzavřít dohodu o zvyšování kvalifikace, ve které Zci poskytne úlevy a hmotné zabezpečení a ZC se naopak zavazuje, setrvat v podniku určitou dobu, jinak uhradí náklady se studiem spojené

Pracovní podmínky žen
 • rovnoprávnost s muži, ale zároveň jsou respektovány biologické rozdíly. Existují práce zakázané ženám (těžké, fyzické, práce v podzemí, ve výškách…)

 • dále existují práce zakázané ženám těhotným a do 9měsíců po porodu (v noci, přesčas, chemikálie, …)

 • další předpisy upravují postavení žen s malými dětmi (umožnit zkrácenou pracovní dobu, vhodné střídání směn)

 • ženy s dětmi do 12 let nemohou být bez souhlasu vyslány na služební cestu mimo bydliště, nebo práci.

 • Hmotné zabezpečení žen pečujících o děti vyplývá z dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory.

Pracovní podmínky mladistvých

-vymezují 3 okruhy opatření

 1. zákaz některých prací (podzemí, nebezpečné a škodlivé, …) vzhledem k věku. Vyjímka - vyhláška min.zdravotnictví, které práce a v jakém rozsahu mohou vykonávat v rámci přípravy na budoucí povolání.

 2. Pracovně-právních vztazích je nutná spolupráce se zákonnými zástupci

 3. Zvýšená preventivní lékařská péče

Odpovědnost Zce a Zle za škodu
ZC

 • obecná

 • zvláštní (hmotná odpovědnost na svěřených hodnotách, …

ZL

 • obecná

 • zvláštní (odpovědnosti za škody na zdraví způsobené pracovními podmínkami nebo nemoce z povolání, odpovědnost na věcech svěřených a odložených, odpovědnost za škody vzniklé při odvracení hrozící škody.

Odpovědnost Zce

 • má povinnost předcházet škodám na zdraví a majetku a upozornit na hrozící škodu

 • odpovídá Zli za všechny škody kromě (škody vyplývající z hospodářského hlediska, škody vzniklé při odvracení hrozící škody, pokud jí sám nevyvolal)

 • Zl má právo provádět kontrolu věcí vnášených i vynášených

Obecná odpovědnost Zce

 • týká se škody, kterou ZC způsobil zaviněním porušením povinností při práci, ZL musí prokázat vinu

Náhrada škody- byla-li příčinou nedbalost, uhradí ZC škodu do výše max. 4,5x měsíčních výdělků. Byla-li škoda způsobena úmyslně, nebo pod vlivem návykových látek, hradí Zc skutečnou výši škody.

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

(hmotná odpovědnost)
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

 • pracovní pomůcky, které ZC převzal prokazatelně

 • při ztrátě hradí zůstatkovou cenu, ZL nemusí prokazovat vinu…
  Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

 • má ten, který vědomě neupozornil na hrozící škodu, ani proti ní nezasáhl

 • náhrada do výše 3 průměrných měsíčních výdělků

Zvláštní pravidla:

Zmetkovitá práce – provinilec hradí materiál, mzdy, další náklady do výše ½ měsíčního výdělku, drogy v plné výši!

 • povinnost hradit škodu odpadá, pokud po oznámení závady nebylo Zci umožněno zastavit práci!

Odpovědnost Zle za škodu

 • odpovědnost za škody, které vznikly Zci při plnění pracovních úkolů, nebo v přímé souvislosti s nimi a nebo úmyslným jednáním proti slušnosti i zákonu (neoprávněná výpověď)

 • ZL hradí škodu skutečnou v penězích, nebo naturáliích

 • ZL má možnost regrese vůči tomu, kdo Zci škodu způsobil

 • Odpovědnost za škody na zdraví způsobené pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání…

Pracovní úraz – při plnění pracovních úkolů, nebo v souvislostí s prací (ne cesta do a z práce), ale ano při pracovní cestě.

Nemoc z povolání – uvedena v předpisech o sociálním zabezpečení, pokud vznikla za podmínek uvedených v předpisech (silikóza-prašné prostředí). Některé nemoci mají dlouhou inkubační dobu, za škodu poté odpovídá poslední zaměstnavatel. ZL se může této odpovědnosti sprostit úplně, jen pokud prokáže, že jedinou příčinou bylo porušení předpisu Zcem, nebo jeho nedbalost (opilost, …) a ZL tak nemohl škodě zabránit.

Složky náhrady škody:

 1. náhrada za ztrátu na výdělku

 2. bolestné a snížení společenského uplatnění

 3. účelně vynaložené náklady na léčení

 4. náhrada věcné škody

 • při úmrtí v důsledku pracovního úrazu ZL poskytne účelně vynaložené náklady na léčení, přiměřené náklady na pohřeb, náklady na výživu pozůstalých, jednorázové odškodné a náhrada věcné škody.

Odpovědnost za škodu na odložených a vnesených věcech
 • věci odložené při plnění úkolů, nebo v souvislosti s nimi na určeném místě

 • za věci, které se obvykle do zaměstnání nenosí odpovídá ZL jen do výše 5000,- pokud nebylo uloženo ve speciální úschově

 • škoda se musí nahlásit nejdéle do 15 dnů od zjištění

Odpovědnost za škodu vzniklou Zci při odvracení škody
 • hradí ZL v plné výši, pokud škodu ZC nezavinil sám

 • každý ZL (i s jedním Zcem) musí být povinně pojištěný pro případ pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání…

ODBOROVÉ ORGANIZACE

 • prosazují a hájí zájmy ZC svobodně sdružených v odborových svazích

 • a to individuální a společné (rozvržení pracovní doby, BOZP, péče o Zce…)

Náplň práce:

 • kontrola dodržování pracovně-právních předpisů

 • mají právo vstupovat na pracoviště, získat informace, dávat návrhy (zástupci odborů)
  zaměstnavatelé s nimi musí projednat:

      • rozvržení pracovní doby

      • rozsah práce přesčas

      • uplatňování forem mezd

      • odškodňování PÚ a nemocí z povolání

      • výpovědi dávané ZC

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

 • jednání o uzavření kolektivní smlouvy mezi OO a ZL, případně vstupují státní orgány…

Kolektivní smlouva

 • závazně upravují důležité právní vztahy, hlavně v oblasti odměňování a péče o Zce

 • není-li určeno jinak, považuje se za uzavřenou smlouvu na 1 rok!

 • Musí mít písemnou formu s podpisy účastníků na téže listině

Podpisem KS se zakládá KOLEKTIVNÍ PRACOVNÍ PRÁVO

Rozlišujeme:

 • KS podnikové

 • KS vyššího stupně – mezi zástupci ZL a vyššími odborovými orgány


Např.: Mzda ZC nesmí být v podnikové KS menší než v KS vyššího stupně, ale nesmí překročit nejvyšší přípustnou hranici mezd v KS vyššího stupně.

Případné spory o uzavření KS nebo plnění závazků z ní se řeší za pomoci ZPROSTŘEDKOVATELŮ A ROZHODCŮ

Krajní nátlakové prostředky:

STÁVKA = přerušení práce ZC

VÝLUKA = přerušení práce ZL

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář